Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Cine4-Scannáin-le-TG4-Films-in-Irish.jpg

Nuacht - blog

Glaoch ar iarratas.

Sinead Ni Chadhain

Scéim Forbartha do scannáin fhada drámaíochta I nGaeilge.

Spriocdháta: 15ú Iúil, 2019

Tá  an scéim seo bunaithe ag TG4, Bord Scannán na hÉireann (BSÉ) agus Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) chun tacaíocht a thabhairt do shaothar nua bhríomhar fadscannán as Gaeilge, léirithe ag comhlachtaí le ard-scileanna cruthaitheacha.

Tá mar aidhm ag Scéim Cine4 scéalaíocht láidir, samhlaíocht fhísiúil agus luachanna arda léirithe a spreagadh.    Caithfear a léiriú san iarratas gur scannán é a bheadh tarraingteach don lucht féachana Gaeilge, lucht féachana Éireannach agus lucht féachana idirnáisiúnta.  Beidh buiséad de suas le €1.2 milliún ag na tionscnaimh a léireofar agus beidh ‘tréimhse phictiúrlanna’ ag na scannáin a léirítear faoin scéim tréimhse ina mbeidh siad páirteach i bhféilte scannán agus ar taispeáint i bpictiúrlanna sula gcraolfar ar TG4 iad.

Tá trí chéim sa scéim (i) iarratas tosaigh (ii) an chéim fhorbartha agus (iii) an chéim léiriúcháin.  Tar éis iarratais a fháil, roghnóidh painéal de mheasúnóirí ó TG4, BSÉ agus BAI chúig thionscnamh (ar a mhéid).  Tabharfar maoiniú do na comhlachtaí a roghnaítear na tionscnaimh a fhorbairt agus buiséad suas le €25,000 (cómhaoinithe ag TG4, BSÉ agus BAI) ar fáil do gach tionscnamh.   Ag deireadh na forbartha, roghnóidh TG4 agus BSÉ suas le dhá cheann de na tionscnaimh agus cuirfear ar aghaidh iad chuig an chéad bhabhta cuí eile den chiste Fís agus Fuaim de chuid an BAI, agus an aidhm iad a léiriú mar scannáin fhada.

Cé atá i dteideal cur isteach ar an scéim?

Tá an scéim oscailte do chomhlachtaí clos-amhairc leis an taithí chuí agus atá in ann a chruthú go  bhfuil cearta soiléire acu ar gach cuid den ábhar atáthar a fhorbairt do léiriú don scáileán mór.

Tabharfar tosaíocht do chomhlachtaí léirithe

 • a bhfuil polasaí soiléir acu an Ghaeilge a fhorbairt mar theanga oibre léiriúcháin,

 • a bhfuil sé mar aidhm thábhachtach acu cothromaíocht inscne a bhaint amach sa    bhfoireann chruthaitheach a roghnaíonn siad agus

 • do chomhlachtaí a bhfuil cultúr iontu i bhfabhar comhléirithe agus idirnáisiúnaithe.

Na critéir cháilitheachta

 • Is scéim é seo do scannáin fhada drámaíochta (90 go 120 nóiméad).  Níl scannáin beochana inghlactha.

 • Stiúrthóir baineann.

 • Ní ceadmhach don léiritheoir a bheith freisin mar stiúrthóir ar an tionscnamh.

 • Níl aon srian ar ghenre, ar stíl scéalaíochta, ar ábhar nó ar eilimintí eile sa script/scéal ach caithfidh na tionscnaimh teacht le téamaí na scéime Fuaim agus Fís de chuid an BAI chun maoiniú léiriúcháin a thuilleamh.

 • Ní ghlacfar le tionscnaimh a fuair maoiniú forbartha roimhe seo ó TG4, BSÉ nó ó aon áisíneacht eile.

 • Níl Scéim Cine4 oscailte do mhic léinn lánaimseartha nó páirtaimseartha.

 • Níor cheart do na buiséid léiriúcháin do gach tionscnamh dul thar €1,200,000 agus tiocfaidh an maoiniú ó TG4, BSÉ, BAI (má éiríonn leis na h-iarratais tacaíocht a fháil ón scéim Fuaim agus Físe) agus ó scéim Alt 481.  Níor cheart aon mhaoiniú breise tríú páirtí a lorg.

Cén chaoi le hiarratas a dhéanamh

 • An sprioc-am le haghaidh iarratais ná Dé Luain 15ú Iúil, 2019 ag 3pm. Ní ghlacfar le hiarratais atá mall nó easnamhach agus caithfidh na comhlachtaí iad féin déanamh cinnte gur seachadadh na hiarratais.

 • Caithfear na hiarratais a chur isteach go leictreonach, i nGaeilge via córas leictreonach coimisiúnaithe TG4. Mura bhfuil an comhlacht cláraithe, caithfear clárú ar dtús ar an suíomh eCoimisiúin http://update.tg4.ie/ecomm/login.php , agus an t-iarratas a uaslódáil roimh an sprioc-am tríd an rogha, ‘Cine4 – Forbairt 2019’, ón roghchlár anuas.  Tiocfaidh admháil chugat go leictreonach go huathoibríoch.

 • Má tá aon cheist maidir leis an bpróiseas leictreonach seachadta, cuir r-phost chuig Anna Marie Nic Dhonnacha - annamarie.nic.dhonnacha@tg4.ie annamarie.nic.dhonnacha@tg4.ie

Riachtanais an Iarratais

 • Ceannlíne (suas le 25 focal) agus Achoimre Ghairid (suas le leath-leathanach A4)

 • Achoimre/Imlíne (uasmhéid 6-10 leathanach)

 • Nótaí an Stiúrthóra faoin tionscnamh (uasmhéid leathanach amháin)

 • Nótaí cruthaitheacha an Léiritheora faoin tionscnamh (uasmhéid 1 leathanach)

 • Sonraí maidir leis an gcroí-fhoireann chruthaitheach - léiritheoir, scríbhneoir, stiúrthóir (uasmhéid 1 leathanach, uile le cheile)

 • Buiséad don fhorbairt (uasmhéid1 leathanach)

 • Fianaise go bhfuil úinéireacht ar chearta.

Ba cheart na míreanna seo uile a chur le chéile mar cháipéis shoiléir pdf amháin agus é a uaslódáil chuig córas coimisiúnaithe TG4 mar atá mínithe thuas.

Tuilleadh eolais

Beidh feidhmeannaigh de chuid TG4 ar fáil roimh an spriocdháta do chruinnithe gairide. Le cruinniú a shocrú, nó má ta aon cheisteanna agat maidir le haon chuid den scéim seo, cuir r-phost chuig Mary Ellen Ní Chualáin maryellen.ni.chualain@tg4.

 

Glacfar le hiarratas ar an mbonn go gcomhlíonfaidh iarrthóir na hoibleagáidí reachtúla iomchuí uile.

Níl dualgas ar TG4 glacadh leis an iarratas is ísle praghas, ná le h-aon iarratas.

Beidh aon chonradh ag brath ar Theastas Glanta Cánach ó na Coimisinéirí Ioncaim.

Acht um Shaoráil Faisnéise: Cuirtear iarrthóirí ar an eolas gur ceadmhach eolas a sholáthraítear a nochtadh don phobal faoin Acht um Shaoráil Faisnéise. Ba chóir d’iarrthóirí aird a tharraingt ar an eolas íogaireacht (más ann) agus a rá cén chúis gur eolas íogaireacht é. Ní féidir glacadh leis nach mbeidh dualgas ar TG4 eolas a eisiúint, fiú más dóigh leis an iarrthóir gur eolas íogaireacht é agus go bhfuil sin curtha in iúl do TG4 aige.

Ní ann d’aon chineál ceangail – conartha nó aon chineál eile – go dtí go mbeidh conradh foirmiúil scríofa forghníofa ag nó thar ceann TG4.

Taispeáint Speisialta de ‘Song of Granite’ do bhaill IFTA

Sinead Ni Chadhain

Plé leis an Scríbhneoir/Stiúrthóir
PAT COLLINS

Dé Máirt an 14 Samhain, @6.15pm
Light House Cinema, Margadh na Feirme, Baile Átha Cliath 7

Tá ríméad ar IFTA taispeáint speisialta de 'Song of Granite' a reáchtáil. Is é 'Song of Granite' an scannán atá roghnaithe go hoifigiúil thar ceann na hÉireann sa chatagóir Teanga Iasachta ag an 90ú Gradam Oscar. 

Arna stiúradh ag Pat Collins (Silence), is é Pat Collins freisin a scríobh 'Song of Granite' in éineacht le hEoghan Mac Giolla Bhríde agus Sharon Whooley, scannán a léirigh Alan Maher, Jessie Fisk agus Martin Paul-Hus. Taispeánadh an scannán den chéad uair ag Féile Scannán SXSW i Stáit Aontaithe Mheiriceá níos túisce i mbliana agus fuair sé moladh mór ó léirmheastóirí.

Tugann an déantóir scannán Pat Collins scéal drámatúil Joe Éinniú, an t-amhránaí clúiteach sean-nóis, chuig an scáileán. Is iniúchadh dána ar an bhfear féin agus ar a chuid amhrán atá sa scannán. Idir mhíreanna traidisiúnta inste chomh maith le píosaí scannánaíochta faisnéise, déantar ceiliúradh sa scannán seo ar amhráin Joe Éinniú agus ag an am céanna tugtar léiriú fírinneach ar an bhfear féin.    Fear casta, mistéireach, bhí Joe Éinniú ar dhuine d'amhránaithe móra sean-nóis na linne. Ealaíontóir cumasach a fáisceadh as miotas, finscéalta agus amhráin iarthar na hÉireann, d'fhulaing a shaol pearsanta dá bharr.  I measc na rannpháirtithe tá Lisa O'Neill, Damien Dempsey, Séamus Begley agus na hamhránaithe sean-nóis Micheál Ó Confhaola agus Pól Ó Ceannabháin.   Déantar iniúchadh grinn sa scannán ar thraidisiún an cheoil agus na n-amhrán.

  *   Arna stiúradh ag - Pat Collins

  *   Script scannáin - Pat Collins, Eoghan Mac Giolla Bhríde agus Sharon Whooley

  *   Arna stiúradh ag - Alan Maher, Jessie Fisk agus Martin Paul-Hus

  *   Stiúrthóir Grianghrafadóireachta - Richard Kendrick

  *   Eagarthóir Scannáin - Tadhg O' Sullivan

  *   Fuaim - John Brennan

Buíochas le Wildcard Distribution.

Scannán de chuid Marcie Films é Song of Granite, arna léiriú ag Amerique Film i gcomhar le Harvest Films, South Wind Blows, Roads Entertainment.

Beidh 'Song of Granite' i bpictiúrlanna na hÉireann an 24 Samhain.

http://ifta.ie/events/dts/songofgranite.php

Tá an scannán faisnéise Rocky Ros Muc a léirigh an comhlacht Below the Radar, le taispeáint i bpictiúrlanna i Meiriceá.

Sinead Ni Chadhain

Beidh an scannán faoin dornálaí as Gaillimh, Seán Ó Mainnín, á thaispeáint i bpictiúrlanna i Nua-Eabhrac, Los Angeles agus i mBostún ón 6ú Deireadh Fómhair.  Taispeánfar é i Cinema Village, New York agus i Laemmle Music Hall Theatre, Beverly Hills é mar aon le the Regal Fenway i mBostún

Thug an scannán gradam na féile leis ag Féile na Scannán Éireannach, Bostún níos luaithe i mbliana agus bhuaigh an gradam don Scannán Faisnéise Éireannach is fearr ag Fleadh Scannán na Gaillimhe chomh maith.

Sean-Mannion-Rocky-Ros-Muc.jpg