Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Cine4-Scannáin-le-TG4-Films-in-Irish.jpg

News - blog

Glaoch ar iarratas.

Sinead Ni Chadhain

Scéim Forbartha do scannáin fhada drámaíochta I nGaeilge.

Spriocdháta: 15ú Iúil, 2019

Tá  an scéim seo bunaithe ag TG4, Bord Scannán na hÉireann (BSÉ) agus Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) chun tacaíocht a thabhairt do shaothar nua bhríomhar fadscannán as Gaeilge, léirithe ag comhlachtaí le ard-scileanna cruthaitheacha.

Tá mar aidhm ag Scéim Cine4 scéalaíocht láidir, samhlaíocht fhísiúil agus luachanna arda léirithe a spreagadh.    Caithfear a léiriú san iarratas gur scannán é a bheadh tarraingteach don lucht féachana Gaeilge, lucht féachana Éireannach agus lucht féachana idirnáisiúnta.  Beidh buiséad de suas le €1.2 milliún ag na tionscnaimh a léireofar agus beidh ‘tréimhse phictiúrlanna’ ag na scannáin a léirítear faoin scéim tréimhse ina mbeidh siad páirteach i bhféilte scannán agus ar taispeáint i bpictiúrlanna sula gcraolfar ar TG4 iad.

Tá trí chéim sa scéim (i) iarratas tosaigh (ii) an chéim fhorbartha agus (iii) an chéim léiriúcháin.  Tar éis iarratais a fháil, roghnóidh painéal de mheasúnóirí ó TG4, BSÉ agus BAI chúig thionscnamh (ar a mhéid).  Tabharfar maoiniú do na comhlachtaí a roghnaítear na tionscnaimh a fhorbairt agus buiséad suas le €25,000 (cómhaoinithe ag TG4, BSÉ agus BAI) ar fáil do gach tionscnamh.   Ag deireadh na forbartha, roghnóidh TG4 agus BSÉ suas le dhá cheann de na tionscnaimh agus cuirfear ar aghaidh iad chuig an chéad bhabhta cuí eile den chiste Fís agus Fuaim de chuid an BAI, agus an aidhm iad a léiriú mar scannáin fhada.

Cé atá i dteideal cur isteach ar an scéim?

Tá an scéim oscailte do chomhlachtaí clos-amhairc leis an taithí chuí agus atá in ann a chruthú go  bhfuil cearta soiléire acu ar gach cuid den ábhar atáthar a fhorbairt do léiriú don scáileán mór.

Tabharfar tosaíocht do chomhlachtaí léirithe

 • a bhfuil polasaí soiléir acu an Ghaeilge a fhorbairt mar theanga oibre léiriúcháin,

 • a bhfuil sé mar aidhm thábhachtach acu cothromaíocht inscne a bhaint amach sa    bhfoireann chruthaitheach a roghnaíonn siad agus

 • do chomhlachtaí a bhfuil cultúr iontu i bhfabhar comhléirithe agus idirnáisiúnaithe.

Na critéir cháilitheachta

 • Is scéim é seo do scannáin fhada drámaíochta (90 go 120 nóiméad).  Níl scannáin beochana inghlactha.

 • Stiúrthóir baineann.

 • Ní ceadmhach don léiritheoir a bheith freisin mar stiúrthóir ar an tionscnamh.

 • Níl aon srian ar ghenre, ar stíl scéalaíochta, ar ábhar nó ar eilimintí eile sa script/scéal ach caithfidh na tionscnaimh teacht le téamaí na scéime Fuaim agus Fís de chuid an BAI chun maoiniú léiriúcháin a thuilleamh.

 • Ní ghlacfar le tionscnaimh a fuair maoiniú forbartha roimhe seo ó TG4, BSÉ nó ó aon áisíneacht eile.

 • Níl Scéim Cine4 oscailte do mhic léinn lánaimseartha nó páirtaimseartha.

 • Níor cheart do na buiséid léiriúcháin do gach tionscnamh dul thar €1,200,000 agus tiocfaidh an maoiniú ó TG4, BSÉ, BAI (má éiríonn leis na h-iarratais tacaíocht a fháil ón scéim Fuaim agus Físe) agus ó scéim Alt 481.  Níor cheart aon mhaoiniú breise tríú páirtí a lorg.

Cén chaoi le hiarratas a dhéanamh

 • An sprioc-am le haghaidh iarratais ná Dé Luain 15ú Iúil, 2019 ag 3pm. Ní ghlacfar le hiarratais atá mall nó easnamhach agus caithfidh na comhlachtaí iad féin déanamh cinnte gur seachadadh na hiarratais.

 • Caithfear na hiarratais a chur isteach go leictreonach, i nGaeilge via córas leictreonach coimisiúnaithe TG4. Mura bhfuil an comhlacht cláraithe, caithfear clárú ar dtús ar an suíomh eCoimisiúin http://update.tg4.ie/ecomm/login.php , agus an t-iarratas a uaslódáil roimh an sprioc-am tríd an rogha, ‘Cine4 – Forbairt 2019’, ón roghchlár anuas.  Tiocfaidh admháil chugat go leictreonach go huathoibríoch.

 • Má tá aon cheist maidir leis an bpróiseas leictreonach seachadta, cuir r-phost chuig Anna Marie Nic Dhonnacha - annamarie.nic.dhonnacha@tg4.ie annamarie.nic.dhonnacha@tg4.ie

Riachtanais an Iarratais

 • Ceannlíne (suas le 25 focal) agus Achoimre Ghairid (suas le leath-leathanach A4)

 • Achoimre/Imlíne (uasmhéid 6-10 leathanach)

 • Nótaí an Stiúrthóra faoin tionscnamh (uasmhéid leathanach amháin)

 • Nótaí cruthaitheacha an Léiritheora faoin tionscnamh (uasmhéid 1 leathanach)

 • Sonraí maidir leis an gcroí-fhoireann chruthaitheach - léiritheoir, scríbhneoir, stiúrthóir (uasmhéid 1 leathanach, uile le cheile)

 • Buiséad don fhorbairt (uasmhéid1 leathanach)

 • Fianaise go bhfuil úinéireacht ar chearta.

Ba cheart na míreanna seo uile a chur le chéile mar cháipéis shoiléir pdf amháin agus é a uaslódáil chuig córas coimisiúnaithe TG4 mar atá mínithe thuas.

Tuilleadh eolais

Beidh feidhmeannaigh de chuid TG4 ar fáil roimh an spriocdháta do chruinnithe gairide. Le cruinniú a shocrú, nó má ta aon cheisteanna agat maidir le haon chuid den scéim seo, cuir r-phost chuig Mary Ellen Ní Chualáin maryellen.ni.chualain@tg4.

 

Glacfar le hiarratas ar an mbonn go gcomhlíonfaidh iarrthóir na hoibleagáidí reachtúla iomchuí uile.

Níl dualgas ar TG4 glacadh leis an iarratas is ísle praghas, ná le h-aon iarratas.

Beidh aon chonradh ag brath ar Theastas Glanta Cánach ó na Coimisinéirí Ioncaim.

Acht um Shaoráil Faisnéise: Cuirtear iarrthóirí ar an eolas gur ceadmhach eolas a sholáthraítear a nochtadh don phobal faoin Acht um Shaoráil Faisnéise. Ba chóir d’iarrthóirí aird a tharraingt ar an eolas íogaireacht (más ann) agus a rá cén chúis gur eolas íogaireacht é. Ní féidir glacadh leis nach mbeidh dualgas ar TG4 eolas a eisiúint, fiú más dóigh leis an iarrthóir gur eolas íogaireacht é agus go bhfuil sin curtha in iúl do TG4 aige.

Ní ann d’aon chineál ceangail – conartha nó aon chineál eile – go dtí go mbeidh conradh foirmiúil scríofa forghníofa ag nó thar ceann TG4.

IFTA Members First Look Screening of Ireland's Oscar Foreign Language Entry - 'Song of Granite'

Sinead Ni Chadhain

Plus Discussion with Writer / Director
PAT COLLINS

Tuesday 14th November, @ 6.15pm
Light House Cinema, Smithfield, Dublin 7
 

IFTA is delighted to host a special screening of 'Song of Granite', the film officially selected as Ireland’s entry into the Foreign Language category at the 90th annual Academy Awards of Motion Pictures, Arts and Sciences.  

Directed by Pat Collins (Silence), ‘Song of Granite' was co-written by Pat Collins, Eoghan Mac Giolla Bhríde and Sharon Whooley, and produced by Alan Maher, Jessie Fisk and Martin Paul-Hus. The film premiered to critical acclaim at the SXSW Film Festival in US earlier this year. 

Filmmaker Pat Collins brings the dramatic life story of legendary seannós singer Joe Heaney to the screen, an audacious exploration of the man and his music. With an approach that marries traditional narrative episodes with documentary footage, the film celebrates the music Joe Heaney created while painting an unflinching portrait of Heaney, the man. Enigmatic and complex, Joe Heaney was one of the greats of traditional Irish singing. Shaped by the myths, fables and songs of his upbringing in the west of Ireland, his emergence as a gifted artist came at a personal cost.  Featuring performances from Lisa O'Neill, Damien Dempsey, Seamus Begley and sean nós singers Micheál O'Confhaola and Pól Ó Ceannabháin, the film is an intense exploration of music and song.

 • Directed by – Pat Collins
 • Screenplay by - Pat Collins, Eoghan Mac Giolla Bhríde and Sharon Whooley
 • Produced by - Alan Maher, Jessie Fisk and Martin Paul-Hus
 • Director of Photography – Richard Kendrick
 • Film Editor – Tadhg O’ Sullivan
 • Sound - John Brennan

Thanks to Wildcard Distribution.
Song of Granite is a Marcie Films, Amerique Film production with Harvest Films, South Wind Blows, Roads Entertainment.

http://ifta.ie/events/dts/songofgranite.php

Rocky Ros Muc, an award winning feature documentary produced by Below The Radar, will be released in cinemas in America.

Sinead Ni Chadhain

The documentary, telling the story of Galway boxer, Sean Mannion, will be shown in cinemas in New York, Los Angeles and Boston.  The film will premiere in both New York and Los Angeles on Friday October 6th and in Boston on Friday October 13th. It will screen at Cinema Village, New York and at Laemmle Music Hall Theatre, Beverly Hills. In Boston the film will screen at the Regal Fenway 13 cinema